Skip to content

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Je dôležité, aby osobné údaje každého boli v bezpečí!

 

Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na stránkach https://www.tepovanie-cistenieauta.sk/, sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) ako aj v súlade s platnou európskou legislatívou.

Od 25.05.2018, vrátane, sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

Čo to znamená pre vás a vaše osobné údaje?

Vaším osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vás týka a na základe ktorej ste pre mňa ako fyzická osoba určiteľným subjektom. Nastáva to v takých prípadoch, keď vás môžem priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo  iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík či znakov, ktoré tvoria vašu fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Je to napr. identifikácia vašej osoby na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov špecifických pre vás. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

Aké údaje uchovávame?

Počas vašej návštevy týchto stránok zaznamenávame IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na tejto stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie sú považované za osobný údaj, keďže ide o Váš online identifikátor, a preto s týmto údajom nakladáme so zvýšenou starostlivosťou.

Cookies

Používam cookies k tomu, aby som zistil preferencie návštevníkov web stránok a vedel na základe toho prispôsobiť prípadnú ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu používať k tomu, aby som zistili, či už ste tieto stránky z vášho počítača niekedy navštívili. Bez cookies by som nevedel, čo sa vám páči, a nedokázal by som vo svete internetu flexibilne vyhovieť vašim požiadavkám.

Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači vzhľadom na skutočnosť, že ide tiež o váš osobný údaj.

Na základe vašich preferencií zistených cez cookies, webové logy a IP adresu si vás v určitých prípadoch delíme do záujmových skupín. Nazýva sa to profilovanie zákazníkov. Pre vás to má tú výhodu, že vám prídu e-maily s obdobným obsahom, o ktorý ste už prejavili záujem. Na základe tohto systému vás nezaťažujeme informáciami, ktoré sú mimo okruhu vašich záujmov. Proti profilovaniu môžete podať námietku na e-mail: abprofessional.sk@gmail.com a v lehote max. 1 mesiaca od doručenia námietky bude vyriešená. Profilovanie a segmentácia do zákazníckych skupín sa uskutočňuje hlavne vo vašom záujme, aby ste dostávali relevantné informácie.

Ďalšie osobné údaje

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na týchto stránkach: kontaktné formuláre, registračné formuláre, objednávkové formuláre a pod. Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: e-mailová adresa, meno. Vaše osobné údaje sú používané na bližšie konkretizované účely v týchto zásadách, a to len v nevyhnutnom rozsahu.

Čo to je spracúvanie osobných údajov?

Pod právnickým pojmom spracúvanie osobných údajov je potrebné rozumieť spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi, alebo so súbormi osobných údajov, a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Ide o zhromažďovanie osobných údajov, ich ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu alebo zmenu, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmenu, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidáciu. Je toho veľa, ale len na základe vami poskytnutých údajov vám vieme poskytnúť služby a produkty, ktoré vám konkrétne zlepšia život.

Na čo tieto informácie o vás používame? Na akom právnom základe?

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je 2012 s.r.o., K zberu osobných údajov dochádza na nasledovných webových stránkach: https://www.tepovanie-cistenieauta.sk/. Na jednotlivých webových stránkach fungujú rozličné mechanizmy produktov, ktoré pre lepšie porozumenie na účely zberu osobných údajov rozdeľujem do nasledujúcich skupín:

Osobné údaje zadávané na webstránkach https://www.tepovanie-cistenieauta.sk/:

Kontaktný a objednávkový formulár na uvedených webstránkach:

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu (ak ste FO – podnikateľ alebo PO, aj vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ) – na faktúru pre vás a súvisiace doklady – právnym základom je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov;

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu – na účel starostlivosti o zákazníka = oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze;

e-mail – komunikácia so zákazníkom o vybavení objednávky, doručenie objednávky (vstup do aplikácie), aktualizácia informácií a nového obsahu, doručenie dodatočných informácie od dodávateľa = právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy;

e-mail – doručovanie marketingových informácií, na čom má prevádzkovateľ oprávnený záujem, keďže zasielané informácie sa týkajú obdobných produktov prevádzkovateľa, aké už boli platiacemu zákazníkovi dodané a mojim záujmom je dodať vám ako platiacemu zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za vaše peniaze;

mobilné číslo – za účelom informovania o stave objednávky = právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze;

platobné údaje – technické zabezpečenie platby = právnym základom je plnenie zmluvy uzavretej online.

Osobné údaje zadávané na web stránke https://www.tepovanie-cistenieauta.sk/

e-mail – na účel zaslania prípadného odkazu na video/ebook a podobný produkt zdarma po zadaní e-mailu – na váš e-mail je zaslaný odkaz na video/ebook a pod. zdarma. Obsahom tohto e-mailu je aj žiadosť o súhlas so zasielaním ďalších poradenských informácií ohľadom štruktúry webu, ktorá vám pomôže zvýšiť príjem objednávok z internetu + ponúk na ďalšie obdobné produkty. Ak súhlas so zasielaním ďalších informácii neudelíte, už na váš e-mail nebudú chodiť podporné a poradné informácie ani ponuky od prevádzkovateľa.

Odporúčania na produkty na webstránkach:

Vaše odporúčanie (referenciu) na moje služby a produkty uverejňujem len na základe vášho výslovného súhlasu s takýmto použitím, ktorý mi udeľujete v odpovedi na samostatný e-mail, v ktorom vás o povolenie žiadam. Vašu fotografiu zverejňujem len s vaším súhlasom a kedykoľvek, ak svoj súhlas odvoláte, vašu fotografiu aj odporúčanie zo stránky stiahnem a vaše údaje zlikvidujem. Zároveň vyhlasujem, že citlivé údaje o vašej sexuálnej orientácii, zdravotnom stave, príslušnosti k rase či etniku nezverejním bez vášho výslovného súhlasu.

Doba uchovávania údajov

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 10 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie som osobitným predpisom viazaný váš údaj ďalej archivovať). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania je spracovanie vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali.

Ste v bezpečí

Je dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Implementovali sme rôzne bezpečnostné systémy na ochranu údajov. S vylepšovaním technológií vylepšujem aj tieto bezpečnostné systémy, využívame kontrolu prítomnosti vírusov, antivírové programy a firewall. Zároveň osoby – sprostredkovatelia – ktoré prichádzajú do kontaktu s vašimi údajmi, sú náležite poučení o povinnosti zachovávať mlčanlivosť a komunikácia s nimi prebieha cez šifrovanú komunikáciu.

Tieto webové stránky sú vybavené zabezpečeným protokolom https://; prípadná online platba za služby a produkty prebieha cez zabezpečené platobné brány a údaje o vás, ktoré uchovávam, sú zabezpečené na serveroch heslom a šifrovaním.

Prípadné zoznamy zákazníkov v listinnej podobe sú odložené v uzamknutej skrinke, v budove s bezpečnostným zámkom. Robíme všetko pre to, aby aj mimo počítačových systémov boli vaše údaje v bezpečí.

Ak by náhodou boli systémy napadnuté hackerským útokom, či inak by bol systém napadnutý a vznikla by čo i len hrozba úniku dát, budete do 72 hodín informovaní o prijatých opatreniach a zároveň v tej istej lehote budeme komunikovať aj s dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov v SR – s Úradom na ochranu osobných údajov.

Vaše práva

Ako dotknutá osoba, t. j. osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú – máte právo byť informovaný o údajoch prevádzkovateľa – t.j. osoby, ktorá vaše údaje spracováva.

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je: 2012 s.r.o.,
Kontaktné osoby:

2012, s.r.o.; e-mail: abprofessional.sk@gmail.com

Máte právo na prístup k údajom, ktoré o vás spracúvame. Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávam k vašej osobe, na požiadanie vám ich poskytneme písomne.

Ako dotknutá osoba máte právo na opravu poskytnutých údajov, resp. ich doplnenie v prípade výskytu akýchkoľvek nesprávností/neúplností.

Po dosiahnutí účelu poskytnutia osobných údajov – t.j. po poskytnutí plnenia zo spotrebiteľskej zmluvy a inej dohody o poskytnutí služieb a produktov v rámci Občianskeho zákonníka, máte „právo na zabudnutie“ = právo na vymazanie poskytnutých údajov. Právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov sa uplatní aj v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. V prípadoch, keď vaše osobné údaje spracovávam na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je rovnako jednoduché ako jeho udelenie: napíšete na kontaktný e-mail: abprofessional.sk@gmail.com

V prípadoch, kde je spracúvanie osobných údajov založené na oprávnenom záujme, máte právo namietať oprávnený záujem. Ak vašu námietku vybavíme ako dôvodnú, vaše údaje spracovávané na uvedenom základe vymažem zo systémov. Rovnako ich vymažem, ak sa preukáže, že údaje boli spracovávané nezákonne.

Právo na vymazanie vašich osobných údajov však nie je absolútne. Ak vaše údaje potrebujem na plnenie zákonných povinností, ktoré mi ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy; na tento účel plnenia zákonných povinností ich budeme musieť ďalej spracovávať.

Ako dotknutá osoba máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, a to v prípade ak napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia preverovania správnosti údajov; alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a na miesto vymazania údajov budete požadovať obmedzenie ich spracúvania; a tiež ak prevádzkovateľ nepotrebuje vaše osobné údaje na účel, ktorý uviedol, ale potrebujete ich práve vy na preukázanie, príp. obhajovanie vašich právnych nárokov (reklamácie, súdne spory – inak by došlo k výmazu údajov a nemohli by sme vám ich poskytnúť). Pri obmedzení spracúvania osobných údajov vaše údaje zostanú v systémoch, ale ich už nebudeme používať na svoje účely.

Prevádzkovateľ vám na vašu žiadosť oznámi zmenu, opravu, resp. vymazanie vašich osobných údajov. Zároveň máte právo požadovať aj prenos osobných údajov k druhému prevádzkovateľovi, ktorého údaje nám  písomne oznámite. Technicky realizovateľný je prenos e-mailovej adresy, ostatné údaje vzhľadom na rozdielnosť účelov ich spracovávania (viď vyššie) vám z technických dôvodov nedokážem poskytnúť vo forme strojovo čitateľnej a prenosnej k inému prevádzkovateľovi.

Všetky vaše žiadosti pri uplatňovaní vašich vyššie uvedených práv, námietku proti oprávnenému záujmu prevádzkovateľa či súhlas so spracúvaním osobných údajov, vybavím do 48 hodín od doručenia; v prípade komplikovanej žiadosti najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín, a vaše údaje sú uložené na serveroch lokalizovaných v EÚ. Ak by náhodou došlo k prenosu do tretích krajín, je to spôsobené technickými operáciami našich sprostredkovateľov, ktorí sú veľkými hráčmi na trhu, a preto v sprostredkovateľských zmluvách, ktoré mám s nimi uzavreté, sú bezpečnosť vašich údajov, ako aj prenos údajov mimo EÚ do maximálne možnej miery ošetrené.

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade, ak na Vašu žiadosť nebudeme reagovať do 1 mesiaca od jej doručenia, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov  podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov).

Sprostredkovatelia (príjemcovia údajov) – alebo kto má ešte k vašim údajom prístup?

Náš tím funguje na základe zmlúv o spolupráci uzavretých s prevádzkovateľom. Uvedené zmluvy o spolupráci sú od 25.05.2018 doplnené sprostredkovateľskými zmluvami, ktoré zabezpečujú, aby vaše údaje aj u členov nášho tímu boli v bezpečí.

Hosting nám  poskytuje obchodná spoločnosť EBOLA Czech s.r.o ktorou je od 05.2020 uzavretá sprostredkovateľská zmluva na účely čo najvyššej ochrany vašich údajov.

Ďalšími sprostredkovateľmi, ku ktorým sa dostávajú vaše údaje, sú veľkí hráči na trhu a od 05.2020 sú s nimi uzavreté sprostredkovateľské zmluvy v nimi navrhovanom znení – viac info o znení GDPR pravidiel našich sprostredkovateľov cez hypertextové odkazy:

Gdrive (cloudové služby) –https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms/partner/

Google Ads – https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Google Analytics – https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html

Odkazy tretích strán

Niekedy na stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na týchto. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás na náš mail.  Ďakujeme.

Neposkytujeme Vaše údaje tretím stranám

Nepredávame, neobchodujem, ani žiadnym iným spôsobom neposkytujem vaše osobné údaje tretím stranám. Nie je to fér a zároveň vaše osobné údaje sú to najcitlivejšie, čo mi môžete poskytnúť.

Výnimkou sú príjemcovia = sprostredkovatelia, o ktorých sme vám poskytli informácie v týchto zásadách spracúvania osobných údajov a ktorí mi asistujú pri vytváraní webových stránok, spolupracujú na projektoch a obsluhujú vás. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, sprostredkovateľskými zmluvami, zaviazali sa k mlčanlivosti, a tým súhlasili s uchovávaním vašich údajov v bezpečí, a považujú ich za dôverné.

Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov

Ak sa rozhodnem zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejním ich na tejto stránke a informujeme vás e-mailom.

Tieto podmienky sú platné od 25.01.2021

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám.